banner

Behandel Overeenkomst en Voorwaarden


Met onderstaande Toestemming Verklaring, Behandel Overeenkomst en Voorwaarden dien je akkoord te gaan bij het maken van een boeking.

Daarvoor vink je het vakje op het (online) intake formulier aan.


CLIENT TOESTEMMINGVERKLARING
Versie. 31-05-2017

De cliënt verklaart hierbij officieel:
1. Ik geef toestemming tot de hypnotherapie uitgevoerd door medewerkers van HypnoseWerk.
2. Ik ben bekend met het concept van hypnotherapie en de procedures tijdens de hypnotherapie.
3. Ik heb het intakeformulier naar waarheid ingevuld.
4. Alle hypnotherapie sessies zijn vertrouwelijk. Er is geen toestemming gegeven om de informatie te delen met derden.
5. Ik begrijp en respecteer dat hypnotherapie geen vervanging is van een medische behandeling. Indien van toepassing: ik zal mijn medische behandeling voortzetten inclusief het gebruik van de voorgeschreven medicijnen.
6. Ik ben bekend met het feit dat mijn hypnotherapeut is ingeschreven bij het IHR en CAT Register.
7. Ik begrijp mijn cliënt rechten.
8. Ik ga akkoord met de Voorwaarden Hypnotherapie.
9. Ik begrijp en ben ermee bekend dat het resultaat van de hypnotherapie niet is gegarandeerd. Ik vrijwaar de hypnotherapeut ter zake.

CLIENT-HYPNOTHERAPEUT- BEHANDEL OVEREENKOMST
Versie. 31-05-2017

1. Algemeen
1.1. Deze overeenkomst regelt dat cliënt met H.D.M. Craanen of A.S. Goosen, HypnoseCoach/Therapeut, een rechtsgeldige hypnotherapie-overeenkomst sluit.
1.2. De hypnotherapie vindt plaats volgens de geplande boeking.
1.3. Het voorgaande betekent dat de hypnotherapie gelimiteerd is tot deze boeking.
1.4. De hypnotherapie zal worden uitgevoerd met behulp van de technieken zoals op de website beschreven.
2. Honorarium en kosten
Deze hypnotherapie-overeenkomst bepaalt dat cliënt zich verbindt tot het
betalen van het honorarium zoals genoemd is bij de desbetreffende behandeling.
3. Sessie duur
3.1 Deze hypnotherapie-overeenkomst bepaalt dat cliënt heeft ingestemd met
de geboekte sessie en dat hiervoor de vergoeding is verschuldigd zoals bepaald in artikel 2 van deze hypnotherapie-overeenkomst.
3.2 Deze hypnotherapie-overeenkomst bepaalt aanvullend dat cliënt en
hypnotherapeut een afwijkende sessie duur kunnen overeenkomen met bijbehorend honorarium.
4. Opdracht
4.1 Deze hypnotherapie-overeenkomst, en in het bijzonder de artikelen 1, 2 en 3,
bepalen dat cliënt de opdracht tot hypnotherapie heeft gegeven aan en heeft ingestemd met
de hypnotherapie door de hypnotherapeut.
4.2 De opdracht tot hypnotherapie houdt mede in dat de cliënt aan de hypnotherapeut toestemming heeft verleend tot het adresseren van persoonlijke problemen, tot het aanhalen van zowel persoonlijk als zakelijk falen en succes, tot het gebruiken en toepassen van hypnotherapie technieken en oefeningen met als doel tot de kern en oorzaak van het probleem te komen alsmede tot het gebruik van iedere noodzakelijke techniek om een vaardigheid te leren.
4.3 De hypnotherapeut geeft hieraan uitvoering door het toepassen van de technieken en methodologie zoals opgenomen in artikel 1.4.
4.4 Door de ondertekening van deze hypnotherapie-overeenkomst verbindt de cliënt
zich om actief mee te werken aan de hypnotherapie, waaronder nadrukkelijk mede begrepen: het delen van zowel persoonlijke en zakelijk informatie als gevoelens, overtuigingen en beperkingen.
5. Vertrouwelijkheid
5.1 Door de acceptatie van deze hypnotherapie-overeenkomst verbindt de hypnotherapeut
zich om alle informatie die tot hem/haar komt als gevolg van de hypnotherapie-opdracht als persoonlijk en vertrouwelijk aan te merken en niet te delen met derden, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
5.2 Indien een wettelijke verplichting bestaat, is de hypnotherapeut automatisch
gehouden de informatie, indien daartoe gevorderd, te overleggen.
5.3 De hypnotherapeut is ingeschreven in het IHR en CAT Register.
5.4 De hypnotherapeut is gehouden zijn professioneel handelen en optreden uit te voeren overeenkomstig de reglementen en instructies van IHR en CAT Register waaronder nadrukkelijk mede inbegrepen de gedragsregels, de procedure vereisten, het klachtrecht.
6. Klachten
6.1 Iedere klacht tegen de hypnotherapeut dient te worden ingediend bij de CAT/GAT Klachtenservice.
6.2 Alle klachten worden in behandeling genomen op basis van de van toepassing zijnde reglementen en procedures.
6.3 CAT/GAT Klachtenservice is niet aansprakelijk voor het optreden en handelen van de hypnotherapeut. De cliënt vrijwaart ter zake.
7. Vrijwillige deelname en effectiviteit
7.1 De hypnotherapeut respecteert het uitgangspunt ten opzichte van de cliënt dat de hypnotherapie-opdracht, waaronder mede begrepen: de hypnotherapie, de hypnotherapie sessies en alle hiermee samenhangende diensten en handelingen, volstrekt vrijwillig wordt gegeven en aangegaan.
7.2 Indien de cliënt niet bereid is informatie met de hypnotherapeut te delen, is de hypnotherapeut verplicht dit te respecteren.
7.3 De hypnotherapeut kan het gezamenlijke verbond van respect, dat is ingesloten in een hypnotherapie sessie of een hypnotherapie-opdracht, verbreken, indien de hypnotherapeut een redelijke en professioneel onderbouwd vermoeden heeft dat de cliënt obstructie pleegt.
7.4 De cliënt accepteert het vaste gegeven dat hoe minder hypnotherapeut en cliënt met elkaar delen, voor zover verband houdend met de hypnotherapie-opdracht, de effectiviteit van de hypnotherapie afneemt of zelfs uit blijft.
8. Garantie
8.1 Deze hypnotherapie-overeenkomst is op geen enkele wijze een resultaatsgarantie.
8.2 Hypnotherapie is een tijdelijk en vrijwillig proces waarbij de hypnotherapie altijd (tussentijds) kan worden beëindigd, waarbij de hypnotherapeut dan niet aansprakelijk is voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van het beoogde hypnotherapie-doel (het resultaat).
9. Annulering
9.1 De cliënt dient het annuleren van een hypnotherapie-sessie of de gehele hypnotherapie-opdracht tenminste 2 dagen vooraf te berichten aan de hypnotherapeut.
9.2 In geval van een annulering, voor zowel een hypnotherapie-sessie als een gehele hypnotherapie-opdracht, zijn de partijen gehouden een compensatie afspraak te maken voor de door de hypnotherapeut gemaakte kosten en/of het door de hypnotherapeut gederfde honorarium.
9.3 Door de ondertekening van deze hypnotherapie-overeenkomst gaat de cliënt akkoord met de annuleringsbepalingen.
10. Intake en doelen
10.1 De hypnotherapeut en de cliënt zijn verplicht een (online)intake te houden en af te ronden.
10.2 De hypnotherapeut en de cliënt zijn verplicht om tenminste 1 of meer hypnotherapie-doelen te benoemen en vast te leggen in het intake document.
10.3 De cliënt accepteert de toestemmingsverklaring als onderdeel van de intake procedure.
11. Cliënt beoordeling en feedback, betaling
11.1 De hypnotherapeut is gerechtigd de cliënt om een beoordeling en feedback te vragen.
11.2 De hypnotherapeut verstrekt de cliënt een (online) beoordelings- en feedback formulier.
11.3 De cliënt is niet verplicht het beoordelings- en feedback formulier in te vullen.
11.4 De cliënt dient alle kosten en honorarium – de facturen – te voldoen op een wijze en binnen de tijd zoals vastgelegd in de algemene- en hypnotherapievoorwaarden van de hypnotherapeut.
12. Client-dossier
12.1 De hypnotherapeut is verplicht van elke cliënt een beveiligd, individueel cliëntdossier aan te houden.
13. Slot bepalingen
13.1 Hypnotherapievoorwaarden. De hypnotherapievoorwaarden zijn van toepassing en als bijlage bij deze hypnotherapie-overeenkomst.
13.2 Geschillen. Indien deze overeenkomst iets niet of niet volledig regelt, of indien als gevolg van deze overeenkomst een geschil ontstaat, heeft de hypnotherapeut de inspanningsverplichting te proberen de situatie minnelijk op te lossen waarbij de cliënt verplicht is de mogelijkheden tot een minnelijke regeling te onderzoeken en te overwegen. Indien de hypnotherapeut hierin niet slaagt, wordt mediation toegepast. Indien de mediation niet slaagt, wordt de situatie voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
13.3 Meertaligheid. In geval van meertaligheid, prefereert de Nederlandse taal.
13.4 Wet. Op deze overeenkomst is uitsluitend de Nederlandse wet van toepassing.

VOORWAARDEN HYPNOTHERAPIE
Versie. 31-05-2017

De algemene voorwaarden van de hypnotherapeut zijn van toepassing.
In aanvulling geldt:
1. Een beslissing of keuze, of wel het gevolg daarvan, gemaakt als gevolg van de hypnotherapie leidt niet tot aansprakelijkheid van de hypnotherapeut.
2. De hypnotherapie is geheel vrijwillig. De hypnotherapeut is verplicht zich te beperken tot een faciliterende rol.
3. De hypnotherapeut zal nooit een diagnose stellen ten aanzien van een medische omstandigheid. De hypnotherapeut is hiertoe niet bevoegd, tenzij hiervoor geaccrediteerd door een officiële medische instantie of door een overheid.
4. De hypnotherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of het gevolg is van de deelname aan de hypnotherapie dan wel het tijdens de hypnotherapie gebruiken en toepassen van hypnose technieken, oefeningen en materialen.
5. De hypnotherapeut heeft het zelfstandige recht om de hypnotherapie op ieder moment te onderbreken of te beëindigen. De hypnotherapeut en de cliënt zijn in voorkomende situatie verplicht een aanvullende afspraak te maken met betrekking tot openstaand(e) kosten en honorarium.
6. Alle informatie, in de meest ruime zin van het word, in relatie tot de hypnotherapie, die is gedeeld is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze informatie mag niet met derden worden gedeeld dan wel worden verkocht, geveild of anderszins commercieel worden geëxploiteerd. De cliënt reserveert alle rechten en weren indien de hypnotherapeut dienaangaande strijdig, onjuist of onvolledig handelt.
7. De hypnotherapeut geeft nooit een medisch advies, in welke vorm dan ook, en is hier toe niet bevoegd, tenzij de hypnotherapeut beschikt over de noodzakelijke geldige kwalificaties
8. De hypnotherapeut garandeert nooit en op geen enkele wijze het resultaat van de hypnotherapie. Als gevolg hiervan kan de hypnotherapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor het naar de opvatting van de cliënt niet of niet geheel behalen van de doelstelling van de hypnotherapie.
9. De hypnotherapeut is verplicht van elke cliënt een beveiligd, persoonlijk cliëntdossier aan te houden.
10. Door het aanstellen van de hypnotherapeut en het aanvaarden van de hypnotherapie-overeenkomst aanvaardt de cliënt de algemene voorwaarden van de hypnotherapeut en de voorwaarden hypnotherapie, verklaart de cliënt deze voorwaarden te begrijpen en te hebben ontvangen en vrijwaart de cliënt de hypnotherapeut voor iedere aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, zoals bedoeld en beschreven in deze voorwaarden en de hypnotherapie-overeenkomst.
11. Uitsluitend Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing.

CAT minderjarigen toestemmingsformulier
CAT behandelovereenkomst