banner

AVG

Onze maatregelen 


Privacy en veiligheid zijn een van onze belangrijkste uitgangspunten.


Patiënten dossier in Vertimart

Voor het patiënten dossier gebruiken wij de administratie software van Vertimart.
Dat is een officieel beveiligd patiëntendossier met een online beveiligde back-up.
Wij hebben met hun een Verwerkersovereenkomst.


OnlineAfspraken.nl

Wij maken gebruik van OnlineAfspraken.nl.
Wij hebben met hun een Verwerkersovereenkomst.
Hun dedicated servers worden gehost door een ISO 27001 gecertificeerd datacentrum gevestigd in Nederland. Om de top 10 beveiligingsrisico’s (OWASP) te toetsen laten zij penetratietesten op hun software uitvoeren door onafhankelijke bureaus. Voor het veilig uitwisselen van gegevens forceren zij altijd HTTPS-verbindingen.

Het verwijderen van OnlineAfspraken.nl gegevens
Nadat u voor een sessie bij ons bent geweest verwijderen wij ALLE informatie die u ingevoerd heeft tijdens het boeken van een afspraak via Onlineafspraken.nl.


Onze Administratie.

Wij vragen niet meer gegevens dan nodig.
Wij documenteren de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om vast te stellen wanneer u geweest bent, waarvoor u geweest bent en wat gedeclareerd is.

Wij werken met een veilige verbinding
Wij werken met een SSL certificaat voor onze eigen website. Een SSL certificaat zorgt voor de beveiliging van gegevens tussen de server en een internet browser. Je kan een SSL certificaat herkennen aan de HTTPS voor de URL en wordt in browsers daarna ook als veilig gemarkeerd bij de URL invoer.

Wachtwoorden
Wij hebben sterke en unieke wachtwoorden om uw gegevens goed te beschermen.
Wij laten de browser onze wachtwoorden niet opslaan.

Document Vernietiging
Voor het vernietigen van papieren documenten gebruiken wij een gecertificeerde versnipperaar met DIN beveiligings-niveau P-5 / T-1 met Micro-Cut.


PRIVACY VERKLARING HYPNOSEWERK.NL

Algemeen

We zijn ons bewust dat onze organisatie persoonlijke en vertrouwelijke informatie verzamelt. We rekenen het tot onze taak en zorg om hierin uw privacy te garanderen. Via deze Privacy Verklaring informeren wij u hoe we hieraan vorm en inhoud geven, hoe wij werken, welke informatie we waarom verzamelen en hoe we hiermee uw bezoekers- en klantervaring beogen te verbeteren.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de diensten van HypnoseWerk.nl.
Wij wijzen u erop dat HypnoseWerk.nl niet verantwoordelijk is voor privacy beleid van andere websites en bronnen.

Op basis van het privacy beleid respecteert HypnoseWerk.nl de privacy van al haar website gebruikers en cliënten. Alle verkregen informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

WordVrij.nl, DeGroteOmhelzing.nl, TheGreatEmbrace.net en HypnoWorks.co.za zijn onderdeel van HypnoseWerk.nl.

Toestemming

Iedere (kandidaat) cliënt/opdrachtgever is op basis van de aan ons verstrekte opdracht automatisch akkoord met/stemt in onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Iedere bezoeker van deze website gaat automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden en deze Privacy Verklaring.

Gebruikmaken van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor 1 van onze diensten vragen wij u om persoonlijke en bedrijfsgerelateerde informatie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle informatie wordt opgeslagen op de beveiligde servers van Onlineafspraken.nl. HypnoseWerk.nl zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.
Na de behandelafspraak zal alle informatie op Onlineafspraken.nl worden gewist.

Type informatie en dossiers

HypnoseWerk.nl verzamelt informatie met betrekking tot het uitvoeren van een hypnose-coaching opdracht en hypnotherapie.

Hierbij worden twee informatie typen en dossiers onderscheiden, namelijk:

  • (1) cliënt informatie bedoeld voor het cliënt dossier en
  • (2) proces/procedure informatie bedoeld voor het proces/procedure dossier.

HypnoseWerk.nl beheert de beide informatie typen / dossiers op beveiligde servers.

Cliënt dossier

HypnoseWerk.nl houdt van iedere (kandidaat) cliënt een cliënt dossier.

Dit dossier bevat:

  • Gegevens van het bedrijf/organisatie of de locatie waar de zakelijke activiteiten feitelijk worden uitgevoerd, waaronder: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie (uitsluitend indien de opdracht door een bedrijf/organisatie wordt gegeven);
  • Gegevens van de natuurlijke persoon, waaronder: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie.

Cliënten kunnen gegevens in het cliëntdossier niet zelf beheren.
Het cliëntdossier is niet openbaar.

Indien de opdracht wordt beëindigd door de cliënt of HypnoseWerk.nl of beiden, wordt het cliëntdossier voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij de cliënt om verwijdering verzoekt.

Proces/procedure dossier

HypnoseWerk.nl houdt van ieder(e) uitgevoerd(e) proces/procedure een proces/procedure dossier.

Dit dossier bevat:

  • Alle online/offline documenten, medisch als niet-medisch,

zoals:
start/intake- en slotdocument, overeenkomsten, verslagen, notulen, aantekeningen, notities, brieven, faxberichten, emailberichten, correspondentie, facturen, recepten, alle andere/overige documenten m.b.t. dit proces/deze procedure.

•        Gegevens m.b.t. de opdrachtgever(s), ingeschakelde derden, zowel medisch als niet medisch, zowel regulier medisch als alternatief/complementair medisch,

zoals:
collega- en andere coaches, medische professionals, adviseurs, consultants, juristen, advocaten, notarissen, accountants, overige personen, bedrijven of organisaties voor zover betrokken bij dit proces / deze procedure,
waaronder:
• Indien zakelijk: gegevens van het bedrijf, inbegrepen: NAW gegevens, bedrijfsregistratie gegevens, volmachten, machtigingen, factuur informatie;
• Indien natuurlijk persoon: medische informatie/historie, gegevens van de natuurlijke persoon, inbegrepen: NAW gegevens, ID gegevens, geboorte gegevens, huwelijkse staat, volmachten, machtigingen, factuur informatie.

Een proces/procedure dossier is niet openbaar.
Een proces/procedure dossier is vertrouwelijk.
Het uitvoeren van audits door bevoegde autoriteiten en toezichthouders is toegestaan.
Een proces/procedure dossier wordt voor onbepaalde tijd aangehouden, ook na de beëindiging van de opdracht, ongeacht de reden van de beëindiging.

Na de beëindiging van de opdracht kan de opdrachtgever/cliënt verzoeken om het verwijderen van het proces/procedure dossier. HypnoseWerk.nl kan toestemming onthouden indien hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of een bevoegde autoriteit dit verlangt; in voorkomend geval is HypnoseWerk.nl gehouden verzoeker dienaangaande te informeren. Onder alle omstandigheden dient de verzoeker HypnoseWerk.nl te vrijwaren van aansprakelijkheid indien het verwijderingsverzoek wordt toegewezen.

Communicatie

Aan ons verstuurde correspondentie, in welke vorm dan ook, kan worden worden bewaard en opgeslagen. Soms wordt u gevraagd hierbij persoonlijke informatie aan te leveren die verband houdt met het onderwerp van de correspondentie. Op deze manier is mogelijk uw correspondentie procesmatig en inhoudelijk correct af te behandelen. Alle informatie wordt opgeslagen op beveiligde servers van HypnoseWerk.nl of van 1 van onze contractpartners. HypnoseWerk.nl zal deze informatie niet koppelen aan of gebruiken in combinatie met andere informatie waarover wordt beschikt.

Cookies

HypnoseWerk.nl verzamelt informatie met als doel de bezoekers en gebruikers van de website beter te begrijpen en van dienst te kunnen zijn. Deze website maakt gebruik van “cookies” zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de website gebruiken. De via “cookies” verkregen informatie kan worden doorgeleid of opgeslagen op beveiligde servers van HypnoseWerk.nl of 1 van onze contractpartners. We gebruiken de verkregen informatie om uw website bezoek teevalueren, om (management) rapportages te maken en u gerelateerde diensten en producten aan te bieden.

Gebruik

Wij gebruiken de verkregen informatie niet voor andere doeleinden zoals beschreven in dit privacy beleid tenzij we hiervoor separaat uw toestemming hebben verkregen.

Intern gebruik

De informatie wordt intern binnen HypnoseWerk.nl gebruikt. Al onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijk van uw gegevens en informatie te respecteren.

Gebruik t.b.v. audits en onderzoek

De informatie kan worden gebruikt ten behoeve van audits en onderzoeken uitgevoerd door bevoegde autoriteiten, toezichthouders, HypnoseWerk.nl, dan wel andere organisaties hiertoe gemachtigd door 1 van de hiervoor genoemde organisaties. Wetenschappelijk onderzoek valt onder strekking van deze bepaling.

Verkoop aan andere partijen

HypnoseWerk.nl verkoopt informatie niet door aan andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming voor is verkregen van de betreffende cliënten.

Gebruik door andere partijen

De informatie wordt niet gebruikt door andere partijen, tenzij hiervoor specifiek toestemming is verkregen van de betreffende cliënten.

Aanpassingen

Ons privacy beleid is gericht op het gebruik en mogelijkheden van deze website en onze diensten. Iedere wijziging of aanpassing van deze website of onze diensten kan leiden tot aanpassing van ons privacy beleid. Om deze reden adviseren wij u om tijdens ieder bezoek of gebruik van onze diensten kennis te nemen van onze disclaimer, algemene voorwaarden en privacy verklaring. Door het bezoeken van deze website of het gebruiken van onze diensten wordt u geacht hier uitvoering aan te hebben gegeven en akkoord te gaan met ons meest recente privacy beleid. Hiervoor maken wij nadrukkelijk een voorbehoud.

Keuzes ten aanzien van persoonlijke informatie

Wij bieden onze cliënten de mogelijkheid hun aan ons ter beschikking gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.

Aan- en afmelden voor nieuwsbrieven

Onder aan iedere nieuwsbrief bevindt zich een aan- en afmeldingsknop of instructie.

Aan- of afmelden communicatie

Indien u uw gegevens zoals bij ons geregistreerd wilt wijzigen of verwijderen verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Zie hiervoor de onderstaande contactgegevens.
Contact@HypnoseWerk.nl

Uitzetten cookies

De meest browsers accepteren automatisch cookies. We wijzen u erop dat u deze automatische acceptatie kunt uitzetten. Ook kunt u een melding aanzetten die u bericht wanneer cookies worden toegepast zodat u per cookie kunt besluiten over acceptatie of afwijzing. Het is mogelijk dat sommige functies van deze website niet of niet volledig functioneren of toegankelijk zijn indien cookies niet of beperkt worden geaccepteerd. Hiervoor maken we een voorbehoud.

Slotbepalingen

Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien deze Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of verkeerd regelt, is HypnoseWerk.nl bevoegd tot aanpassing.
Deze Privacy Verklaring kan uitsluitend integraal worden geaccepteerd.
Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert onverkort geldig.
Indien een geschil ontstaat voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn partijen gehouden eerst mediation of een minnelijke regeling te beproeven, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter in Nederland voor te leggen.
In geval van meertaligheid prefereert de Nederlandse taal.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig onze interne procedures met betrekking tot ons privacy beleid.
Indien u vragen of opmerkingen heeft verzoeken wij u met ons contact op te nemen.
Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website of contact@HypnoseWerk.nl.